Záruční podmínky

REKLAMAČNÍ ŘÁD

(Tento reklamační řád je platný od 01. srpna 2015)


1) OBECNÁ USTANOVENÍ

Kupující je povinen seznámit se s naším reklamačním řádem a obchodními podmínkami před objednáním zboží. Odesláním objednávky kupující potvrzuje, že se s obojím (t.j. naším reklamačním řádem a obchodními podmínkami) seznámil a že s obojím souhlasí. 

Okamžikem převzetí zboží se rozumí:

  • při osobním odběru zboží - okamžik, kdy bylo zboží přebráno osobně,
  • při objednání zboží online - okamžik, kdy bylo zboží předáno prvnímu přepravci.

Dokladem o záruce je originální nákupní doklad, zpravidla faktura. Tento doklad obsahuje všechny údaje potřebné pro uplatnění záruky. Těmi jsou, název, kód a popis zboží, cena, datum prodeje, množství.

*osobní odběr zboží je možný jen po vzájemné dohodě mezi prodávajícím a zákazníkem. V takovém případě nebudou zákazníkovi účtovány náklady na přepravu zboží.


2) DÉLKA ZÁRUKY

Zákonná záruční doba pro koncového uživatele je 24 měsíců. Výjimku představuje některé zboží prodávané se slevou, jako například použité, poškozené či nekompletní zboží). Některé výrobky jsou dodávány se zárukou 12 měsíců v případě, že bylo zboží zakoupeno s uplatněním IČ (další vztahy se řídí obchodním zákoníkem České Republiky.) V rámci zákonné záruční lhůty se reklamace řídí občanským zákoníkem nebo obchodním zákoníkem s přihlédnutím k reklamačnímu řádu prodávajícího.

Záruční doba plyne od okamžiku převzetí zboží kupujícím.


3) ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

REKLAMACE ZÁSILKY:

Kupující je povinen zkontrolovat stav zásilky ihned po jejím převzetí / obdržení od přepravní společnosti. Kontrolu učiní dle přiloženého přepravního listu. Kupující je povinen zkontrolovat neporušenost balení, lepení a počet balíků.

V případě, že je balení poškozeno nebo část zásilky chybí, (pokud je toto způsobeno vinou přepravní společnosti), řeší zákazník toto pochybení přímo s přepravní společností. Takové vady nelze reklamovat u prodávajícího. Avšak doporučujeme, aby nám zákazník v takovém případě podal zprávu na naši emailovou adresu prodej@svetkulicek.cz. 

V případě reklamace poškozené či porušené zásilky u zásilkové služby či přepravní společnosti se reklamace zákazníka řídí reklamačním řádem dané přepravní společnosti a příslušnými ustanoveními občanského a obchodního zákoníku.

Kupující si je vědom, že pokud převezme poškozenou nebo nekompletní zásilku od přepravce, přičemž stvrdí převzetí svým podpisem, není možno reklamaci dodatečně uplatnit.


4) REKLAMACE ZBOŽÍ

Kupující má právo uplatnit záruku pouze na zboží, které vykazuje vadu, bylo zakoupeno u www.svetkulicek.cz a vztahuje se na něj záruční lhůta. Reklamaci je třeba zaslat pomocí reklamačního formuláře prostřednictvím našich webových stránek www.svetkulicek.cz.

Po přijetí reklamačního formuláře prodávajícím bude kupující vyzván, aby zaslal reklamované zboží přepravní službou na adresu uvedenou v odpovědi na reklamaci. Balení musí obsahovat kompletní reklamované zboží, kopii nákupního dokladu, podrobný popis závady, kontaktní údaje kupujícího (jméno a příjmení, adresa a telefonní kontakt). Podrobný popis závady musí být označen předmětem REKLAMACE. Zboží určené k reklamaci bude testováno jen na závadu písemně popsanou kupujícím v reklamačním formuláři.

Zboží, které bude zasláno zpět na náklady prodávajícího, nebude přijato!

Kupující doloží platnost záruky předložením originálu nákupního dokladu. Pokud bylo zboží již v minulosti reklamováno, doloží zákazník rovněž doklad o předešlé reklamaci.

V případě, že bylo zboží prodáno za nižší cenu, záruka se nevztahuje na vady, pro které byla cena tohoto zboží snížena.

Záruka se nevztahuje na zboží s porušenými ochrannými pečetěmi, informativními nálepkami, sériovými čísly atd. Pečetě a sériová čísla jsou nedílnou součástí výrobku. Neomezují tedy právo zákazníka užívat zboží v plném rozsahu.

Záruka se nevztahuje na poškození a vady vzniklé:

  • nadměrným užíváním a zatěžováním zboží,
  • nadměrným mechanickým poškozením zboží,
  • špatným, neodborným nebo nepřiměřeným zacházením, používáním či instalací, 
  • opotřebením zboží, které bylo způsobeno jiným než obvyklým užíváním,
  • používáním zboží v podmínkách, které se svou teplotou, vlhkostí, chemickými či mechanickými vlivy prostředí liší od podmínek, ve kterých je zboží běžně používáno (např. vady vzniklé elektrickým přepětím, spálením, tavením, leptáním),
  • neodborným zacházením nebo zanedbáním péče o zboží.

Záruka se rovněž nevztahuje na:

  • zboží, které bylo upraveno zákazníkem (tavením, ohýbáním, natíráním, odbarvením, apod.),
  • zboží, které bylo poškozeno přírodními vlivy.

Záruka se vztahuje na vady materiálu a funkční vady.

 

5) VYŘÍZENÍ REKLAMACE

Jedná-li se o vadu, kterou lze odstranit, bude reklamované zboží opraveno nebo vyměněno za nové.

Prodávající má právo vyměnit vadné zboží kupujícího za zboží se stejnými nebo podobnými užitnými vlastnostmi. Pokud není výměna či oprava možná, prodávající a kupující se mohou dohodnout na slevě z ceny zboží. V takovém případě nelze později tuto vadu reklamovat.

V případě, že není možné reklamaci vyřídit žádným z výše uvedených způsobů, bude kupujícímu vystaven dobropis. 

Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje.

Doba trvání reklamace se počítá ode dne následujícího po dni, kdy bylo zboží přijato k reklamaci, do dne vyřízení reklamace. (Nikoliv do okamžiku, kdy si zákazník reklamové zboží vyzvedl.)

Po vyřízení reklamace informuje prodávající kupujícího o ukončení reklamace. To učiní buď e-mailem nebo telefonicky. Pokud bylo zboží k reklamaci zasláno přepravní službou, bude po vyřízení oprávněné reklamace automaticky zasláno zpět na adresu kupujícího. V případě oprávněné reklamace hradí poštové prodávající. V případě neoprávněné reklamace hradí obojí poštovné zákazník.

Pokud si kupující nevyzvedne reklamované zboží do 60ti dnů ode dne podání reklamace, je prodávající oprávněn, dle §656 občanského zákoníku, účtovat kupujícímu při výdeji reklamace částku za uskladnění.